Naftos produktais užteršto grunto ir vandens valymas

Biologinis naftos produktais užteršto grunto ir vandens valymas vykdomas Medžiukų kaime

Grunto valymas:

  • atvežtas gruntas yra pasveriamas, atliekama grunto taršos kiekybinė/kokybinė analizė. Atliekant analizes naudojami ekspresų metodai. Nustatoma grunto sandara, jo tekstūra (poringumas, hidraulinis laidumas, grunto imlumas drėgmei) bei cheminė analizė (organinės medžiagos, pagrindiniai biologiniai elementai, mikroelementai, sunkieji metalai).
  • dalis valomo grunto (kai valymo aikštelė užpildyta) sandėliuojama tam skirtoje vietoje.
  • užteršto grunto paruošimas valymui: pašalinamos stambios atliekos – plytos, akmenys ir kt. Stambios atliekos surenkamos ir sukraunamos atskirai kur jos valomos mechaniškai ir biopreparatais; gruntas sumaišomas (homogenizuojamas) specialiais grunto maišymo įrenginiais arba žemės kasimo mechanizmais; grunto maišymo metu įterpiama susmulkintų šiaudų arba kitų priedų, kad būtų pasiekta tinkama valymui grunto mišinio sandara; dedamos mineralinės trąšos, kaip biogeninių elementų šaltinis, jei trūksta pridedama mikroelementų. Mineralinių trąšų kiekis apskaičiuojamas priklausomai nuo grunto taršos lygio. Įterpiamos naftos produktus ardančios selekcionuotos mikroorganizmų kultūros.
  • Paruošto grunto valymas: paruoštas gruntas kraunamas į kaupus, gruntas kaupiamas ant nelaidaus drenuojančio pagrindo. Grunto kaupo matmenys (ilgis ir plotis) parenkami tokie, kad kuo racionaliau būtų išnaudotas valymo aikštelės plotas. Taip įrengus kaupus, degradacijos metu susidaro mikroorganizmų veiklai optimalus temperatūros režimas; kaupuose palaikoma reikiama drėgmė (drėgmės kiekis krūvose nuolat kontroliuojamas), papildomai įnešama biogeninių elementų. Nuotekų (filtratas) susidaręs iš kaupų drenuojančiais vamzdžiais nuteka į paviršinių nuotekų valymo įrenginius. Kaupai drėkinami vandeniu, atskirtu iš skystų mišinių arba sukauptu lietaus vandeniu. Drėkinimui gal būti sunaudojama iki 100 m 3 vandens per metus.

Naftos produktais iki 30 g/kg užterštas gruntas per vasaros sezoną išvalomas iki 2 – 5 g/kg. Taip išvalytas gruntas gali būti naudojamas teritorijų išlyginimui, kelių sankasoms, vejų įrengimui ir pan.

Skystų mišinių valymas:

Atvežti skysti mišiniai (nafta-vanduo-gruntas) konteineriuose arba asсenizacine mašina išpilami į tam skirtą talpą, kurioje jie susisluoksniuoja. Viršutinis sluoksnis – nafta ir jos produktai – nusiurbiami ir kaupiami kitoje talpoje, iš kurios (susidarius atitinkamam kiekiui) asсenizacine mašina išvežama atliekas tvarkančioms įmonėms. Vidurinis vandens sluoksnis – nusiurbiamas ir kaupiamas kitoje talpoje, iš kurios jis naudojamas valomam gruntui laistyti. Grunto nuosėdos iš skystų mišinių priėmimo talpos perkeliamos į grunto valymo aikštelę, kur sumaišomos su kitu nafta užterštu gruntu, ruošiant jį kaupų formavimui.